1

آرسنیک در چشمه های آبگرم منطقه زمین گرمایی آذربایجان شرقی

الیاس عسکری، سید رضا قوامی ریابی، فرامرز دولتی اردجانی

                                                                                                                           

دانشجوی کارشناسی ارشد، اکتشاف معدن، دانشگاه شاهرود
دانشیار دانشگاه شاهرود، ژئوشیمی اکتشافی
استاد دانشگاه تهران، هیدرولوژی و زیست محیطی

 

چکیده

آذربایجان شرقی به علت شرایط زمین شناسی خاص و شواهد سطحی از قبیل چشمه های آبگرم فراوان و آلتراسیون های سطحی به عنوان یکی از پتانسیل های زمین گرمایی در کشور شناخته شده است. غلظت آرسنیک در نمونه های آب این منطقه در بیشتر موارد از 2 پی پی بی بیشتر است اما مقادیر آرسنیک نسبت به دیگر مناطق زمین گرمایی در دنیا پایینتر است.  میانگین غلظت آرسنیک در آب رودخانه آرسنیک در نمونه های آب آذربایجان شرقی دو روند متفاوت نشان می دهد که در یکی همبستگی به چشم نمیخورد اما روند بعدی همبستگی مثبتی نشان می دهد. همبستگی بین کلر و آرسنیک در این منطقه مانند دیگر مناطق زمین گرمایی مشاهده می شود.

واژه های کلیدی

آذربایجان شرقی، چشمه آبگرم، زمین گرمایی، آرسنیک

دانلود مقاله