انتخاب و معرفی داور برگزیده مجله

هیئت تحریریه مجله در جلسه مورخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۹ مصوب کردند که داور(ان) برگزیده مجله در هر سال انتخاب و ضمن معرفی از ایشان تقدیر گردد

۱۳۹۹/۰۹/۰۹

image_print