پتروژنز توده‌های گرانودیوریتی و میکرودیوریتی مجموعه پلوتونیکی اردوباد شمال غرب ایران

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398), شماره 1

محبوبه جمشیدی بدر، شهره حسنپور                                                                                                                             

گروه علمی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

گروه علمی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

 

چکیده

مجموعه پلوتونیکی اردوباد در شمال غرب ایران و در ۱۱ کلیومتری جنوب رودخانه مرزی ارس برونزد دارد که شامل انواع متنوعی از توده های نفوذی الیگوسن می باشد و از لحاظ ساختاری در زون البرز-آذربایجان قرار می گیرند. توده نفوذی گرانودیوریت و میکرودیوریتی تا میکرومزنودیوریتی این مجموعه دارای بافت های گرانولار و میکروگرانولار و شامل کانی های کوارتز، پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، آمفیبول و در این توده ها مثبت می باشد که گویایی منشا گوشته εNd 0.704432 و مقدار – ۸۷ اولیه ۰.۷۰۴۴۸۶ Sr/86Sr بیوتیت می باشند. نسبت گویایی Fe2O3, MgO, CaO ای محیط های فرورانشی توده های گرانودیوریتی و میکرودیوریتی است. در نمودارهای هارکر روند کاهشی و از لحاظ I-type تبلور تفریقی کانی های مافیک مثل بیوتیت و آمفیبول می باشد. از لحاظ شاخص شاند این توده ها جزء گرانیت های در نمودارهای نرمالیزه شده می تواند گویایی شکل گیری توده های نفوذی Ti و Nb سری ماگمایی کالکوآلکالن هستند و آنومالی منفی در مناطق فرورانشی می باشد.

 

واژه های کلیدی

مجموعه پلوتونیکی اردوباد، توده های گرانودیوریتی و میکرودیوریتی، محیط های فرورانشی

دانلود مقاله

image_print