صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا آشفته

رشته تخصصی: مهندسی معدن و زمین‌شناسی اقتصادی

سمت: مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور زمین سازه

تماس: ۰۹۱۲۱۳۴۱۸۵۷

رزومه

سردبیر: دکتر علی عابدینی

رشته تخصصی: زمین‌شناسی اقتصادی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

تماس: ۰۹۱۴۳۱۸۶۳۴۷

رزومه

عضو هیئت تحریریه و دبیر اجرایی: دکتر گلناز جوزانی کهن

رشته تخصصی: مهندسی اکتشاف معدن

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تماس:

رزومه

دبیر علمی: دکتر صمد علیپور

رشته تخصصی: زمین‌شناسی زیست‌محیطی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

تماس: ۰۹۱۴۱۴۱۴۶۰۲

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر پریسا سادات آشفته

رشته تخصصی: مهندسی آب

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه قم

تماس:

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر رویا سادات آشفته

رشته تخصصی: مهندسی مکانیک

سمت: دانشگاه علم و صنعت

تماس:

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر علی اصغر کلاگری

رشته تخصصی: زمین‌شناسی اقتصادی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

تماس:

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر آرش ابراهیم آبادی 

رشته تخصصی: مهندسی استخراج معدن 

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تماس:

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر هادی حمیدیان شورمستی

رشته تخصصی: مهندسی استخراج معدن

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تماس:

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر محمد امینی فارسانی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

تماس:

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر محمد میره ای

رشته تخصصی: جغرافیا و ژئومورفولوژی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تماس:

رزومه

دبیر اجرایی: مهندس علیرضا طاهریزاده

رشته تخصصی: عمران – سازه

سمت: مدیر پژوهشی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران

تماس:

رزومه

دبیر اجرایی: مهندس مریم عباسی

رشته تخصصی: عمران – سازه

سمت: معاونت عمرانی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران

تماس:

رزومه مریم عباسی

کارشناس نشریه: دکتر مجتبی رحیمی شهید

رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی

سمت: پژوهشگر

تماس:

 

image_print