بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی مطالعه موردی شهرستان مشهد

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 2

فرشته جعفری پور، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور

                                                                                                                           

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

چکیده

در این پژوهش با توجه به آزمایشات انجام شده ، خصوصیات مهندسی شش نمونه از پرکاربردترین سنگ نماه های کربناته شهر مشهد خواص فیزیکی) تخلخل، ، p مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات انجام شده عبارتند از: بارنقطه ای، چکش اشمیت، سرعت عبور موج درصد جذب آب، چگالی خشک، نسبت پوکی و دانسیته خشک(. نمونه های مورد آزمایش به لحاظ دارا بودن شاخصه های استاندارد، برای کاربرد در سازه های مهندسی مناسب می باشند . نکته قابل توجه در این پژوهش مقاومت بالای مرمریت ها نسبت به تراورتن ها می باشد که نشان دهنده تاثیر محیط و شرایط تبلور بر مقاومت و کیفیت سنگهای کربناته می باشد.

واژه های کلیدی

پایداری دیواره

دانلود مقاله

image_print