بررسی شرایط دما و فشار دگرگونی ناحیه ای مجموعه آلموقولاق

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 1

احمدرضا احمدی، بهناز حسینی                                                                                                                           

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور                                                                                            

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور      

 

چکیده

طاقدیس آلموقولاق در شمال غربی زون سنندج- سیرجان از مجموعه ای از سنگهای رسوبی و ماگمایی دگرگون شده تشکیل شده است. سن پروتولیت این سنگها پالئوزوئیک می باشد. در این مطالعه شرایط دما و فشار دگرگونی ناحیه ای اعمال شده بر این منطقه محاسبه شده است. برای این منظور شیمی کانیهای موجود در سنگ های گارنت آمفیبول شیست مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس ترمومتری گارنت- موسکویت و همچنین ترمومتری پلاژیوکلاز- موسکویت به ترتیب دمای ۵۳۸ و ۵۳۲ درجه سانتیگراد محاسبه می شود. بر اساس بارومتری گارنت- موسکویت- پلاژیوکلاز- کوارتز میزان فشار ۶ کیلوبار برای فاز دگرگونی ناحیه ای در این بخش از زون سنندج- سیرجان محاسبه می شود. این مقادیر دما و فشار بیانگر اعمال دگرگونی ناحیه ای در حد رخساره آمفیبولیت است.

واژه های کلیدی

مجموعه آلموقولاق، سنگهای دگرگونی، ترمومتری، بارومتری.

دانلود مقاله

image_print