بررسی شرایط دما و فشار دگرگونی ناحیه ای مجموعه آلموقولاق

احمدرضا احمدي، بهناز حسینی                                                                                                                           

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور                                                                                            

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور      

 

چکیده

طاقدیس آلموقولاق در شمال غربی زون سنندج- سیرجان از مجموعه اي از سنگهاي رسوبی و ماگمایی دگرگون شده تشکیل شده است. سن پروتولیت این سنگها پالئوزوئیک می باشد. در این مطالعه شرایط دما و فشار دگرگونی ناحیه اي اعمال شده بر این منطقه محاسبه شده است. براي این منظور شیمی کانیهاي موجود در سنگ هاي گارنت آمفیبول شیست مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس ترمومتري گارنت- موسکویت و همچنین ترمومتري پلاژیوکلاز- موسکویت به ترتیب دماي 538 و 532 درجه سانتیگراد محاسبه می شود. بر اساس بارومتري گارنت- موسکویت- پلاژیوکلاز- کوارتز میزان فشار 6 کیلوبار براي فاز دگرگونی ناحیه اي در این بخش از زون سنندج- سیرجان محاسبه می شود. این مقادیر دما و فشار بیانگر اعمال دگرگونی ناحیه اي در حد رخساره آمفیبولیت است.

واژه های کلیدی

مجموعه آلموقولاق، سنگهاي دگرگونی، ترمومتري، بارومتري.

دانلود مقاله