بررسی مصالح قرضه طرح احداث واگن‌خانه جدید راه‌آهن

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398)

سید علیرضا آشفته و حمیدرضا اشتری

چکیده مقاله:

واگنخانه جدید تهران در خیابان شهید رجایی در حال احداث میباشد و کلنگ ساختمان در اراضی جنوبی تهران زمین زده شد. برای احداث جاده محوطه کارگاه در این پروژه از مصالح قرضه موجود در کارگاه نمونهبرداری استفاده و برایحصول اطمینان از کیفیت آن به آزمایشگاه ارسال شده است. بر روی این مصالح آزمایشات دانهبندی، تراکم و نسبت باربری کالیفرنیا انجام شده است که در این مقاله این نتایج ارائه، مورد آنالیز و بررسی قرار میگیرد

image_print