نام داور رشته تخصصی/ سمت سازمانی
جواد محولاتی دکترای مهندسی مکاترونیک، سرپرست کنترل کیفیت شرکت آلومینای ایران
حسین بی‌باکیان سنگسر دکترای مهندسی استخراج معدن، مدیر معادن شرکت سیمان و نیاکان سنگسر
رحیم آزاد دکترای مهندسی استخراج معدن، مدیر معادن شرکت کانی فرآوران تهران
حمید اشتری دکترای مهندسی مکانیک سنگ، سرپرست کنترل کیفیت شرکت تراورس ایران
image_print