نویسندگان محترم برای ارسال مقاله به نکات زیر توجه کنند

برای ثبت مقاله برای بررسی و داوری متشکل از ۷ فایل شامل فایل مشخصات نویسندگان، فایل تعهدنامه نویسندگان (Copyright)، فایل تعارض منافع (Conflict of interest)، فایل اسکن نامه استاد راهنما برای مقالات مستخرج از پایان‌نامه، فایل word و pdf بدون نام نویسندگان و فایل word با نام نویسندگان است. ضروری است این فایل‌‌ها منحصراً از طریق سایت اختصاصی مجله بارگذاری و ارسال شوند. توصیه میشود حجم فایل‌‌های ارسالی حتی‌المقدور کاهش یابند. مشخصات و محتوای هر یک از فایل‌های مذکور به شرح زیر خواهند بود.

 

فایل‌های مورد نیاز

فایل مشخصات نویسندگان

این قسمت در یک صفحه جداگانه تهیه میشود و شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی نگارنده، آدرس کامل، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و منبعی خواهد بود که مقاله از آن استخراج شده است. این منابع شامل پایان‌نامه دانشجویی، طرح تحقیقاتی و مانند آن خواهد بود. فایل مشخصات نویسندگان باید به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شود و در زمان بارگذاری به همین عنوان بارگذاری شود.

فایل تعارض منافع

در فایل تعارض منافع نویسنده یا نویسندگان یک مقاله اعلام می‌کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده کاملا از اخلاق نشر از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‌ها یا ارسال و انتشار دوگانه پرهیز کرده و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت نکرده باشند.

فایل اصل مقاله

اصل مقاله در قالب فایل PDF و Word روی کاغذ A4 در ۱۲ صفحه به شکل دو ستونی با فاصله سطرها یک سانتی‌متر (Single) و حاشیه از بالا ۵.۳ سانتی‌متر، از پایین ۳ سانتی‌متر و ۵.۲ سانتی‌متر، از چپ و راست و عرض هر ستون ۳۶.۷ سانتی‌متر و فاصله دو ستون ۲۷.۱ سانتی‌متر با قلم فارسی (B Nazanin) با اندازه ۱۲ معمولی تهیه شود. این فایل شامل عنوان کامل مقاله به فارسی، بدون  ذکر نام و مشخصات نگارنده یا نگارندگان، چکیده فارسی، کلید واژگان فارسی، مقدمه، بدنه مقاله (شامل شرح مسئله، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل نتایج)، نتیجه‌گیری، سپاس‌گزاری، فهرست علائم، فهرست مراجع، عنوان مقاله و چکیده مبسوط انگلیسی و کلید واژگان به زبان انگلیسی است. در اسم فایل از انتخاب نام یا هر مشخصه دیگری از نویسندگان نظیر نام دانشگاه یا شهر و  اکیداً خودداری شود. الزامات هر یک از بخش‌های اصلی مقاله به شرح فایل راهنمای نویسندگان خواهد بود. علاوه بر این فایل مقاله کامل به فرمت Word همراه با نام و مشخصات کامل نویسندگان به عنوان فایل تکمیلی/اضافی بارگذاری شود.

image_print