عملیات طراحی و اجرای حفاظت از گودبرداری مجتمع اداری – تجاری باران

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398)

سید علیرضا آشفته و احسان قدمی

چکیده مقاله

محل پروژه درتهران خیابان شریعتی حدفاصل حسینیه ارشاد وتقاطع بزرگراه همت(خیابان شریعتی نبش خیابان دشستان سوم واقع است. عمق این گودبرداری حدود ۲۳ تا ۲۶ متر در اضلاع مختلف می باشد. دراین زمین مرکز اداری تجاری باران درقطعه مستطیلی به ابعاد تقریبی ۸۰*۱۵۰ متر احداث شد. گودبرداری مورد نیاز برای احداث طبقات زیرزمین وپی به ابعاد تقریبی ۶۰*۱۲۰ مترمی باشد. براساس تعداد طبقات زیرزمین پیش بینی شده،تراز کف شالوده سازه ها در تراز ۷۸/۲ قراردارد.براساسحداکثر ارتفاع گود در گوشه شمال غربی وبرابر با ۲۵/۸متر خواهد بود. به این ترتیب حدود ۱۰ متر فضادر دوضلع شمالی- جنوبی ودر دو ضلع غربی شرقی نیز نیز حدود ۱۵ متر فضا وجود دارد. برای تامین پایداری گود ،ایجاد سکوی تزریق به منظور انجام عملیات آب بندی وکاهش طول ردیف های میخکوبی، استفاده از برم های اجرایی مدنظر قرار گرفته است. در طرح های اولیه،برای دیواره گودبرداری ۲۴ متری یک برم وبرای دیواره ۲۷ متری دو برم به عرض سه متر درنظر گرفته شده بود.به دلیل وجود ردیف درختکاری با فاصله حدود ۴ تا ۵ متر از دیواره شمالی،عملا امکان اجرای برم با عرض سه متر امکان پذیر نبوده وناچار عرض برم ها به دو مترکاهش داده شد. این مضوع علاوه برافزایش وزن گودهای محتمل لغزش ،سبب کاهش طول میخ ها می گردد. به نحوی که در ردیف های پله اول حدود ۲ مترودرردیف های پله دوم به اندازه یک متر افزایش طول میخکوبی برای جبران کاهش عرض برم لازم می باشد.تعداد۸ گمانه ماشینی به روش دورانی خفروآزمایش های در جا وآزمایشگاهی روی نمونه های ماخوذه انجام شده است. حین انجام عملیات حفاری،آزمایش نفوذ مخروط استاندارد وپرسیومتری درگمانه ها صورت گرفته است. به منظور شناسایی دقیق تر لایه های خاک در جریان محوطه پروژه تعداد ۵ حلقه چاهک دستی(TP-2 TP-1، TP-3، ، TP-4و TP-5) حفرشده است. در جریان حفر برخی چاهک ها TP-2TP-3 و(TP-4 به علت برخورد به موانع طبیعی (سنگ ،قنات ،فاضلاب) وقطع عملیات حفاری،موقعیت چاهک ها جابجاشده وچاهک های دیگری در اطراف آنها حفاری گردیده است.آزمایش های آزمایشگاهی دانه بندی،حدود اتر برگ ،دانستیه ،درصد رطوبت طبیعی وبرش مستقیم روی نمونه های ماخوذه دست خورده ازگمانه ها صورت گرفته است. لازم به ذکر است آزمایش های برش مستقیم روی نمونه های دست خورده ۱۰*۱۰*و۶*۶با سرعت بارگذاری تند صورت گرفته است.

image_print