مدلسازی عددی تاثیر هندسه برنده TBM بر سنگ ضعیف تحت تنش محصورکننده پایین

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 1

وهاب سرفرازی، نسرین میخک بیرانوند                                                                                                                           

استادیار مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی همدان، همدان

دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان

 

چکیده

در این تحقیق تاثیر هندسه نوک برندهها بر مکانیزم خردایش سنگ توسط کد عددی جریان ذره دو بعدی شبیه سازی شده است. به این منظور ۸ برنده با اشکال هندسی متفاوت ساخته شد. نتایج نشان می دهد که فرآیند خردشدگی سنگ در سه مرحله انجام می پذیرد. این سه مرحله عبارتند از از مرحله فشردگی سنگ زیر برنده، مرحله شکل گیری میکروترکها در زیر قسمت فشرده شده و مرحله ایجاد و گسترش ترکهای کششی. همچنین شکل هندسی برندهها زون شکست را تحت تاثیر قرار می دهد. از مدلسازیها می توان دریافت که میزان نیروی لازم برای شکست سنگ تحت اشکال هندسی مختلف برنده متفاوت می باشد.در این مقاله بهینه ترین آرایش هندسی که با کمترین نیروی شکست بیشترین زون شکست را ایجاد می نماید پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی

برنده، مقاومت کششی، فشار محصورشوندگی

دانلود مقاله

image_print