مطالعات زمین‌لغزش روستای گوگرد در محدوده شهرستان خوی

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398)

سید علیرضا آشفته

چکیده مقاله:

روستای مورد مطالعه از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی(شمال غرب ایران) قرار دارد. وقوع زمین لغزش در محدوده غربی روستای گوگرد باعث ایجاد ترک های نسبتا بزرگی در دیوار خانه های روستا یی و همچنین در کف اتاق ها شده است که به تبع آن خسارت مالی قابل ملاحظه ای متوجه اهالی روستای گوگرد شده است. این مطالعه به منظور بررسی ابعاد، علت وقوع و ارائه راه حل مناسب برای جلوگیری از ادامه روند لغزش صورت گرفته است. پس از بازدید صحرایی مشخص شد یکی از علل این زمین لغزش، آب زیرسطحی می باشد. سطح آب زیرسطحی در گستره روستا یکسان نبوده و در بعضی نقاط در حدود ۳ متری و در بعضی جاها هم در ۷ تا ۸ متری در نوسان است. روستای گوگرد از جهت غرب به دره ای نسبتا بزرگ مشرف می باشد که در روزهایی که بارندگی زیاد می باشد سیل هایی از آن روان می گردد و بیشترین لغزش زمین در غربروستا و تقریبا در مرکز طولی آن مشاهده شده است. برای یافتن راه حل مناسب برای جلوگیری از اد امه روند لغزش گام اول شناخت هندسی توده لغزیده یا دارای پتانسیل لغزش و گام دوم بررسی مسیر های جریان و تغذیه آب زیرسطحی در محدوده رانش و اطراف آن می باشد. مطالعات ژئوالکتریکی یکی از مهمترین روش هایموجود برای بررسی این پدیده می باشد . پمارامتر اندازه گیری شوند ه در روش ژئوالکتریکی (Method Resistivity) مقاومت الکتریکی می باشد. این پارامتر به جنس مواد زمین، رطوبت، املاح و اندازه دانه بندی وابسته است و از آنجا که وقوع رانش باعث تغییراتی در میزان رطوبت و خلل و فرج نهشته های لغزیده می گرددلذا با مطالعات ژئوالکتریکی، مقاومت الکتریکی زمین در عاق های مختلف و ضخامت توده لغزش و عمق آن، ایه بندی آبرفت زیرسطحی به دست می آید.

image_print