مطالعات منابع قرضه طرح احداث جاده مرند – ایواوغلی در محدوده شهرستان مرند

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398)

سید علیرضا آشفته و حمیدرضا اشتری

چکیده مقاله:

در راستای توسعه جاده های بین شهری مطالعات منابع قرضه محور- مرند ایواوغلی آغاز شد. محور مرند- ایواوغلی از میدان ارتش در شهر مرند شروع شده و بعد از سه راهی یامچی، شهر کشک سرای، رودخانه شورچای و سه راهی خوی به روستای ایواواغلی می رسد. طول کل این محور حدود ۶۵ کیلومتر است. در راستای مطالعات منابع قرضه تعداد ۲۹ چاهک در محدوده ۸ منبع قرضه حفاری شده است. در طی عملیات حفاری نمونه های مدنظر برداشته شده است. برروی نمونه های برداشت شده از چاهک ها آزمایش های دانه بندی، تراکم و تعیین نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا (CBR) انجام گردیده است. عملیات حفاری بهصورت دستی انجام شده است. بر اساس دستور کار در نظر بود که همه چاهک ها تا عمق ۳ متری حفاری شود البته برخورد به سنگ یا آب زیرزمینی دربرخی چاهک ها مانع آن گردیده است. در حین حفاری نمونه های مورد نیاز اخذ شده است و آزمایشات مختلف بر روی آنها انجام شده است. این آزمایش هاشامل دانه بندی، تعیین دانسیته درجا، تراکم و CBR می باشد. در این پژوهش به نتایج حاصل از مطالعه هر یک از منابع قرضه ارائه شده خواهیم پرداخت.

image_print