مکان‌یابی زمین‌لغزش زمین‌های کمرود و شورمست در شهرک خطیرکوه

۱۳۹۹-۱۰-۱۰ توسط: در: دوره 1 (1398)

سید علیرضا آشفته

چکیده مقاله:

زمین لغزش یکی دیگر از خطرهای زمین شناختی است که در برخی از نقاط کشور ما روی داده و خسارات فراوان جانی و مالی بر جای .گذاشته است به پدیده گسیختگی و ناپایداری شیب های خاکی و سنگی در اثر فزونی مولفه های جابجایی در راستای شیب بر نیروی ثقل زمین لغزش اطلاق می گردد. این پدیده می تواند در اثر وجود ناپیوستگی های موجود در توده خاک یا سنگ، تحریک ناشی از زلزله، تغییرات ایستایی یا بارش های ناگهانی ایجاد شود. ایران با توپوگرافی عمدتا کوهستانی، فعالیت زمینساختی و لرزهخیزی زیاد، شرایط متنوع زمینشناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی از زمین لغزش ها داراست. زمین لغزش در ایران به عنوان یک بلای طبیعی، سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می سازد.بر اساس یک برآورد اولیه، سالیانه ۵۰۰میلیارد ریال خسارتهای مالی از طریق زمین لغزشها بر کشور تحمیل میشود و این در صورتی است که از بین رفتن منابع طبیعی غیرقابل بازگشت به حساب آورده نشوند . این پدیده همه ساله در اکثر استانهای کشور موجب خسارت اقتصادی به راهها، خطوط آهن، خطوط انتقال نیرو و ارتباطات، کانالهای آبیاری و آبرسانی، تاسیسات معدنی، تاسیسات استخراج، پالایش نفت و گاز، شبکه شریانهای حیاتی داخل شهرها، کارخانهها و مراکز صنعتی، سدها و دریاچههای مصنوعی و طبیعی، جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی، مزارع و مناطق مسکونی گشته یا آنها را مورد تهدید قرار می دهد. در این راستا مطالعات زمین لغزش در روستای کمرود برنامه ریزی شد و جهت شناسایی لایه های زیر سطحی و سطح آب زیرزمینی و در نهایت سطح لغزش از روش ژیوالکتریک استفاده شد. در این مقاله ابتدا منطقه معرفی میگردد و سپس روش ژیوالکتریک از نوع سونداژ قایم بحث و تفسیر میشود. تعداد ۱۶ سونداژ در غالب ۶ پروفیل زده شد.

image_print