پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز آمفیبولیت های افیولیت ملانژ بافت، جنوب غرب کرمان

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 2

عاطفه حسن پور، محسن آروین

                                                                                                                           

کارشناس ارشد پترولوژی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه زمین شناسی

 

چکیده

 آمفیبولیت ها از جمله سنگ های دگرگونی واقع در زمینه سرپانتینیتی افیولیت ملانژ بافت هستند که در دو منطقه یعنی شمال بافت و رزکوئیه مورد مطالعه قرار گرفتند. از لحاظ مشخصات صحرایی آمفیبولیت های شمال بافت در قالب لایه های حاصل از تفریق دگرگونی دایک های دولریتی رخنمون یافته و در رزکوئیه نواربندی متناوبی از لایه های تیره آمفیبولیت با لایه های روشن عمدتا اپیدوتی شده دیده می شود. مطالعات پتروگرافی نشانگر وجود کانی های آمفیبول، پلاژیوکلاز، اسفن، آپاتیت و کانی های اوپک در آمفیبولیت های هر دو منطقه می باشد. بر اساس نتایج آنالیز ژئوشیمیایی سنگ کل، آمفیبولیت های شمال بافت دارای ماهیت تولئیتی بوده و سنگ مادر آنها در محدوده پشته میان اقیانوسی قرار می گیرد و آمفیبولیت های رزکوئیه با ماهیت تولئیت حدواسط تا آلکالن خاستگاه درون صفحه ای داشته و سنگ مادر آنها در محدوده صفحات درون اقیانوسی واقع می شود.

واژه های کلیدی

افیولیت ملانژ، بافت، آمفیبولیت

دانلود مقاله

image_print