1

روش کاهش فشار در تولید گاز از مخازن هیدرات گاز طبیعی

مجتبی مصاحب، شهاب گرامی، سید جلال شیخ ذکریایی                                                                                                                           

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

شرکت ملی نفت ابران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

چکیده

افزایش تقاضا برای مصرف انرژی و افت فشار مخازن نفتی و گازی معمولی باعث افزایش توجه به تولید منابع هیدروکربوری غیر معمول مانند مخازن هیدرات گازی گردیده است. مخازن هیدرات گاز طبیعی در رسوبات عمیق اقیانوسی و مناطق قطبی یافت میشوند. هیدراتهای گاز طبیعی ترکیبات کریستالی متشکل از مولکولهای گاز هستند که درون ساختارهای قفس مانند از مولوکولهای آب قرار دارند. در این تحقیق فرآیند تجزیه هیدرات در محیط متخلخل به روش کاهش فشار و برخی عوامل موثر بر تولید گاز بررسی شده اند. در این روش با کاهش فشار به زیر فشار تعادلی، تعادل ترمودینامیکی اولیه ناپایدار شده و هیدرات گازی تجزیه میشود و سیال تجزیه شده در محیط متخلخل جریان پیدا میکند. در فرآیند تجزیه هیدرات یکی از مهمترین عوامل انرژی حرارتی می باشد زیرا واکنش تجزیه هیدرات یک واکنش گرماگیر است. روش کاهش فشار نسبت به روشهای تحریک گرمایی و تزریق بازدارنده بهینه تر می باشد زیرا در آن اعمال انرژی حرارتی به مخزن یا تزریق سیال انجام نمی شود و انرژی حرارتی لازم با انتقال حرارت از سازندهای مجاور تامین می شود.

واژه های کلیدی

هیدرات گازی، مخازن گازی، کاهش فشار، سینتیک، انتقال حرارت، ترمودینامیک

دانلود مقاله