تعیین تخلخل و تراوایی اینتروالهای گازی و زون بندی آنها در یکی از میادین خلیج فارس با استفاده از آنالیز خوشهای

۱۳۹۹-۱۲-۰۱ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

ندا رستم خرمیان

                                                                                                                           

کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، کارشناس رسمی قوه قضاییه

 

چکیده

تخمین نفوذپذیری و تخلخل از جمله مزایای تفسیر نگاره می باشد. اغلب روشهایی که از رابطۀ تجربی بین نفوذپذیری و تخلخل به دست آمده اند با استفاده از رخساره های زمین شناسی اعمال می گردند. بر این اساس یک مدل ساخته شده در یک چاه با مغزه گیری کامل می تواند رهنمونی برای دیگر چاههای حفاری شده جهت تخمین نفوذپذیری در یک سازند تطبیقی باشد. در این تحقیق سعی بر این شده است که از روش آنالیز خوشه ای رخساره های الکتریکی برای تخمین نفوذپذیری و تخلخل استفاده شود. بدین ترتیب توزیع نفوذپذیری ناشی از ناهمگنی بین نگاره و مغزه را با تحلیل و بررسی رخساره ها می توان دریافت. داده های ما در این مطالعه از دو چاه در یک میدان گازی در خلیج فارس است که با وجود داشتن اطلاعات مغزه در یک چاه از آن به عنوان چاه کلیدی برای تعمیم مدل رخسارهای در چاه دیگر استفاده کردیم

واژه های کلیدی

آنالیز خوشه ای، نفوذپذیری، تخلخل، رخساره

دانلود مقاله

image_print