استفاده از نشانگرهای مبتنی بر ابزارهای پردازش تصویر برای شناسایی مرزهای جانبی گنبد نمکی

۱۳۹۹-۱۲-۰۱ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

علی صیادی، امین روشندل کاهو، علیرضا احمدی فرد

                                                                                                                           

دانشگاه شاهرود

دانشگاه شاهرود

دانشگاه شاهرود

 

چکیده

شناسایی ساختارهای زیرسطحی در تفسیر داده های لرزه ای اهمیت فراوانی دارد. گنبدهای نمکی یکی از ساختارهای زیر سطحی مهم می باشند که به عنوان تله نفتی در اکتشاف منابع هیدروکربنی و مخزن طبیعی در ذخیره سازی زیرزمینی منابع نفت و گاز بسیار حائز اهمیت هستند. ساختارهای گنبد نمکی به دلیل اینکه سرعت انتشار موج در آنها بالا می باشد، در مقاطع لرزه ای خصوصیات منحصر به فردی از خود نشان می دهند که سبب می شود از نظر بافتی از ساختارها در برگیرنده آن متمایز گردند. با این وجود، شناخت مستقیم گنبدهای نمکی و تعیین مرز دقیق آنها در مقاطع لرزه ای کار چندان ساده ای نیست. نشانگرهای بافتی ابزار پردازش تصویر مناسبی برای شناسایی ساختارهای نمکی در داده های لرزه ای می باشند. در این مقاله از نشانگرهای بافتی که بر مبنای ماتریس هم رویداد سطح خاکستری محاسبه می شوند، به منظور شناسایی دقیق گنبدهای نمکی در مقاطع لرزه ای ۲- بعدی استفاده شده است که در مقایسه با نشانگرهای بافتی متداول آشفتگی و واریانس نتایج بهتری را ایجاد نموده است.

واژه های کلیدی

پردازش تصویر، ماتریس هم رویداد سطح خاکستری، نشانگر بافتی، گنبد نمکی

دانلود مقاله

image_print