بررسی رخدادهای دگرگونی سنگهای شمال غرب دیواندره

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

احمدرضا احمدی، بهناز حسینی

                                                                                                                           

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

 

چکیده

سنگهای دگرگونی شمال غرب دیواندره شامل مجموعه ای از سنگهای ماگمایی و رسوبی می باشد که طی سه حادثه دگرگونی و دگرشکلی متحول شده اند. دگرگونی اول به صورت دگرگونی ناحیه ای تحت درجه دگرگونی زون کلریت از رخساره شیست سبز پایینی صورت گرفته است و باعث تشکیل تنوعی از میکاشیست، متابازیت، مرمر شده است. دگرگونی دوم در یک پهنه برشی خمیری با راستای شمال شرق- جنوب غرب شکل گرفته است که در طی آن ایجاد طیفی از سنگهای میلونیتی تشکیل شده است. خصوصیات پتروفابریکی بیانگر آن است که دگرگونی دینامیکی این منطقه تحت شرایط دمایی سازگار با ترازهای پوسته میانی زمین شکل گرفته است. فاز سوم عامل بر منطقه، بیشتر به صورت شکنا و ایجاد گسلش بوده که با چین خوردگی نیز همراه شده است.

واژه های کلیدی

دیواندره، سنگهای دگرگونی، زون برشی، میلونیت.

دانلود مقاله

image_print