سنگشناختی الیستولیتهای موجود در توربیدایتهای شمال مکران، بین ایرانشهر و راسک، جنوب شرق ایران

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

رزگار خورشیدی، علی اصغر مریدی فریمانی، مصطفی قماشی

                                                                                                                           

دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

چکیده

طبق بررسی های سنگ شناختی، الیستولیت های منطقه از تنوع سنگ شناسی زیادی برخوردار هستند. به طوری که سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی را شامل می شوند. الیستولیت ها در ابعاد سانتیمتری تا کیلومتری دیده می شوند. الیستولیت های رسوبی منطقه بلوکهای آذرآواری، ماسه سنگی، آواری ریزدانه، کربناته و سیلیسی را شامل می شوند. بر اساس گونه های فسیلی یافت شده در الیستولیت های آهکی نظیر بلوکها، ائوسن- الیگومیوسن پیشنهاد می گردد. الیستولیتهای دگرگونی موجود در منطقه را میتوان در چهار گروه متابازیت، کوارتزفلدسپاتیک، کالکسلیکات و مرمر تقسیم بندی کرد. وجود کانیهای فشار بالا در متابازیتها، نشان دهنده دگرگونی این بلوکها در عمق زیاد است. الیستولیتهای آذرین موجود در منطقه در چهار گروه آندزیت، بازالت، بازالت حفرهدار و گرانیت قرار می گیرند که به
صورت پراکنده درکل حوضه یافت می شوند. حضور انواع متنوع سنگها در الیستولیتها و وجود توربیدایت های ریزدانه در زمینه
الیستولیتها به احتمال زیاد، وجود گودالهای اقیانوسی و کانالهای مرتبط با آنها را تداعی می کند.

واژه های کلیدی

الیستولیت، توربیدایت، مکران

دانلود مقاله

image_print