تخمین فشار منفذی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 1 (1398), شماره 1

سید محمود فاطمی عقدا، مهدی تلخابلو ، یونس پشمکی، امین طاهری حاجی وند                                                                                                                           

دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده علوم زمین

 

چکیده

فشار منفذی یکی از پارامترهای مهم در بحث اکتشاف و حفاری منابع هیدروکربنی است. تخمین دقیق میزان فشار منفذی پیش از اجرای عملیات حفاری یکی از ارکان مهم پایداری دیواره چاه محسوب می شود. بی اطلاعی از چگونگی توزیع این فشار در نقاط گوناگون میدان در حین حفاری ممکن است سبب بروز خطرات جانی و مالی شدیدی شود از این رو اطلاع از چگونگی توزیع فشار منفذی در منطقه برای حفاری ایمن و اقتصادی ضروری است، همچنین شناخت میزان دقیق این پارامتر می تواند در مطالعات ژئومکانیکی میدان، پایداری دیواره چاه ها، طراحی عملیات شکاف هیدرولیکی و…. بسیار مفید باشد و باعث کاهش چشمگیر خطرات حفاری و بهبود طراحی چاه، طراحی وزن گل و تعیین نقاط نصب لوله جداری در چاه می شود. در این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی مقدار فشار منفذی تخمین زده می شود. نتایج حاصل از مدل سازی شبکه عصبی نشان دهنده موفقیت و دقت بالای این روش در پیش بینی مقدار فشار منفذی است.

 

واژه های کلیدی

فشار منفذی، شبکه عصبی مصنوعی، پایداری دیواره چاه، مدل ژئومکانیکی

دانلود مقاله

image_print