بررسی ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی REE’s در کانسار آهن لکه سیاه

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 1

الهام رحیمی، اردشیر هزارخانی، عباس مقصودی                                                                                                                           

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

چکیده

برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ اسفوردی در زون ایران مرکزی واقع شده است. ایران مرکزی دارای پتانسیلهای معدنی بالقوه است که از جمله آنها می توان به ذخایر وسیع آهن اشاره کرد. با توجه به قرارگیری بلوک بافق بر روی کمان کرمان – کاشمر موقعیت زمین شناسی و زئوتکنیکی حاکم باعث پدید آمدن روند پیچیده ای از هیدروترمال به متاسوماتیسم شده است. در این زون هرچه به سمت بالا پیش می رویم متاسوماتیسم افزایش یافته و عناصر نهشته ای به تناسب غنی شده اند اسفوردی با منشا ماگمایی دارای نهشت آهن – آپاتیت حاوی عناصر نادر خاکی است. بررسی میزان فراوانی و الگوی ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در کانسار آهن لکه سیاه بخشی از تاریخچه تشکیل کانسار و تغییرات شکل گرفته پس از آن را آشکار می سازد.

واژه های کلیدی

ژئوشیمی، عناصر نادر خاکی، کانسار آهن، لکه سیاه، اسفوردی 

دانلود

image_print