مدلسازی و وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی، شمالغرب دلیجان

۱۴۰۰-۰۱-۰۲ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

سعید میرزائی، محمد محمدزاده مقدم، نسیم حیدریان دهکردی، محمود میرزایی                                                                                                   

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

گروه فیزیک دانشگاه صنعتی اراک

 

چکیده

وجود چشمههای آبگرم متعدد و همچنین نوع زمینشناسی منطقه شمالغرب دلیجان نشاندهنده حضور یک سامانه زمینگرمایی بزرگ در اعماق منطقه است. به منظور شناسایی دقیق این نواحی و مشخص نمودن ساختارهای زمینگرمایی مولد بیهنجاریهای مغناطیسی، عملیات مغناطیسسنجی زمینی در محدوده اطراف چشمههای آبگرم دلیجان در سال ۱۹۳۱ در منطقهای به وسعت حدود ۲۵۱ کیلومتر مربع انجام شد. تصحیحات و پردازشهای لازم بر روی دادهها صورت گرفت، تا با استفاده از نقشههای بیهنجاریهای مغناطیسی بدست آمده، بتوان به ویژگیهای ساختاری سیستم زمینگرمایی منطقه و همچنین عمق منبع زمینگرمایی پی برد. پس از شناسایی بیهنجاریهای اصلی منطقه، با استفاده از روش اویلر، عمق و شاخص ساختاری آن برآورد شد. بر این اساس منشاء بیهنجاری مغناطیسی اصلی در منطقه، یک توده مغناطیسی بزرگ شبهمخروطی در عمق بیشتر از ۲۱۱۱ متر میباشد.

واژه های کلیدی

مغناطیس سنجی، روش اویلر، مدلسازی، وارونسازی، زمینگرمایی، دلیجان

 

دانلود مقاله

 

image_print