نقش گسل قم-زفره و بیدهند در رسوبگذاری سازند قم در گستره کاشان

۱۴۰۰-۰۱-۰۲ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

مریم ده بزرگی ، جهانبخش دانشیان

                                                                                                                           

تهران، خیابان مفتح،، دانشگاه خوارزمی،دانشکده علوم زمین،گروه زمین شناسی

 

چکیده

در این مطالعه، نقش گسل قم زفره ، گسل بیدهند و ساختارهای مرتبط با این دو گسل در رسوبگذاری و تغییرات رخساره سازند قم مورد بررسی قرار گرفته است. امتداد گسلهای معکوس و راندگی مرتبط با گسل قم- زفره، به همراه موقعیت هندسی چینهای گسترش یافته با این گسلها، نشانگر تأثیر حرکت راستالغز گسل قم- زفره در زایش و تکوین آن ها در یک ساختار گل گونه مثبت است. وجود سازند قم با راستای شمال، شمال باختر -جنوب، جنوب خاور در پهنه گسلی قم زفره در باختر و جنوب باختر کاشان گویای این حقیقت است که گسل های موجود در این پهنه، در رژیم کششی حاکم در الیگو-میوسن و میوسن سازوکار نرمال داشته و سبب تشکیل سازند قم در حوضه های گرابن ما بین خود گردیده اند. در رژیم فشارشی میوسن پسین تا کنون گسل های نرمال در نتیجه ی پدیده وارونگی تکتونیکی، به گسل های معکوس تبدیل شده و سبب راندگی سازند قم بر روی واحد های جوان تر گردیده اند. روند مشابه گسل های پهنه گسلی راستالغز قم -زفره ی کاشان با محور تاقدیس های موجود بیانگر این است که حرکت رو به شمال صفحه عربستان بر روی روند های
شمال باختر -جنوب خاور موجود در این بخش از ایران مرکزی به صورت فشاری- برشی عمل نموده و گسل های معکوس و راستالغز موازی یکدیگر و چین خوردگی مرتبط با گسلش را پدید آورده است.

واژه های کلیدی

سازند قم، وارونگی تکتونیکی، پهنه گسلی قم-زفره، کاشان، ایران مرکزی.

دانلود

 

image_print