بررسی شواهد ساختاری و مورفوتکتونیکی گسل سروستان در استان فارس

۱۴۰۰-۰۱-۰۲ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

بابک سامانی

                                                                                                                           

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین

 

چکیده

گسل سروستان با روند تقریبی شمال غرب- جنوب شرق در ۹۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز واقع شده است. این گسل با سازوکار امتداد لغز راستگرد همراه با مؤلفه شیب لغز معکوس یکی از گسلهای مهم و پی سنگی در پهنه ساختاری زاگرس چین خورده می باشد. شواهد لرزه ای، ساختاری و مورفوتکتونیکی نشان دهنده فعالیتهای جوان این گسل می باشد. در این پژوهش به مطالعه و بررسی تاثیرات منطقه ای و برخی از مهمترین شواهد ساختاری و مورفوتکتونیکی عملکرد گسل سروستان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد گسل سروستان مهمترین عامل در تغییر ارتفاع و توپوگرافی، تغییرات تراز آب زیرزمینی، تغییر ضخامت آبرفت، تغییرات چینه شناسی، تغییر روند محوری تاقدیس احمدی و چرخش تاقدیس گنبدی شکل خرمن کوه در دشت سروستان می باشد.

واژه های کلیدی

گسل سروستان، تاقدیس احمدی، تاقدیس خرمن کوه، همگرایی مایل

دانلود

image_print