توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

شناسایی نواحی امیدبخش زمین گرمایی در منطقه ماکو با استفاده از روش گرانی سنجی

کامران مصطفایی، حمیدرضا باغزندانی                                                                                                       […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

بررسی شواهد ساختاری و مورفوتکتونیکی گسل سروستان در استان فارس

بابک سامانی                                                                                                           […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

نقش گسل قم-زفره و بیدهند در رسوبگذاری سازند قم در گستره کاشان

مریم ده بزرگی ، جهانبخش دانشیان                                                                                                   […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

مدلسازی و وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی، شمالغرب دلیجان

سعید میرزائی، محمد محمدزاده مقدم، نسیم حیدریان دهکردی، محمود میرزایی                                                                                            […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

تعیین تخلخل و تراوایی اینتروالهای گازی و زون بندی آنها در یکی از میادین خلیج فارس با استفاده از آنالیز خوشهای

ندا رستم خرمیان                                                                                                         […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

استفاده از نشانگرهای مبتنی بر ابزارهای پردازش تصویر برای شناسایی مرزهای جانبی گنبد نمکی

علی صیادی، امین روشندل کاهو، علیرضا احمدی فرد                                                                                               […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

سنگشناختی الیستولیتهای موجود در توربیدایتهای شمال مکران، بین ایرانشهر و راسک، جنوب شرق ایران

رزگار خورشیدی، علی اصغر مریدی فریمانی، مصطفی قماشی                                                                                               […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

بررسی رخدادهای دگرگونی سنگهای شمال غرب دیواندره

احمدرضا احمدی، بهناز حسینی                                                                                                       […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 2

بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی مطالعه موردی شهرستان مشهد

فرشته جعفری پور، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور                                                                                             […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 2

تهیه مدل ژئومکانیکی و تعیین پنجره ایمن گل حفاری به منظور جلوگیری از ناپایداری دیواره چاه مطالعه موردی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

سید محمود فاطمی عقدا، مهدی تلخابلو، امین طاهری حاجی وند                                                                                           […]