توسط: در: دوره 1 (1398), شماره 1

تخمین فشار منفذی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

سید محمود فاطمی عقدا، مهدی تلخابلو ، یونس پشمکی، امین طاهری حاجی وند                                                                                      […]

توسط: در: دوره 1 (1398), شماره 1

ریزش بخش شمالی دیواره دهانه آتشفشان بیدخوان در اثر فعالیت گسلهای موجود در آتشفشان

ریحانه کیهانی زاده، آسیه کیهانی زاده، مجید فیروزآبادی، محمد محجل، عباس مرادیان                                                                                       […]

توسط: در: دوره 1 (1398), شماره 1

شاخص‌های اکتشافی ژئوشیمیایی – کانی‌شناسی اسکارن های طلا با معرفی اسکارن طلادار منطقه زاغر – تفرش

احسان ملکی، فریدون قدیمی، محمد قمی                                                                                                    […]

توسط: در: دوره 1 (1398), شماره 1

پتروژنز توده‌های گرانودیوریتی و میکرودیوریتی مجموعه پلوتونیکی اردوباد شمال غرب ایران

محبوبه جمشیدی بدر، شهره حسن‌پور                                                                                                      […]