توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 1

بررسی شرایط دما و فشار دگرگونی ناحیه ای مجموعه آلموقولاق

احمدرضا احمدی، بهناز حسینی                                                                                                        […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 1

مدلسازی عددی تاثیر هندسه برنده TBM بر سنگ ضعیف تحت تنش محصورکننده پایین

وهاب سرفرازی، نسرین میخک بیرانوند                                                                                                      […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 1

روش کاهش فشار در تولید گاز از مخازن هیدرات گاز طبیعی

مجتبی مصاحب، شهاب گرامی، سید جلال شیخ ذکریایی                                                                                                […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 1

بررسی ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی REE’s در کانسار آهن لکه سیاه

الهام رحیمی، اردشیر هزارخانی، عباس مقصودی                                                                                                    […]