توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

تعیین تخلخل و تراوایی اینتروالهای گازی و زون بندی آنها در یکی از میادین خلیج فارس با استفاده از آنالیز خوشهای

ندا رستم خرمیان                                                                                                         […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

استفاده از نشانگرهای مبتنی بر ابزارهای پردازش تصویر برای شناسایی مرزهای جانبی گنبد نمکی

علی صیادی، امین روشندل کاهو، علیرضا احمدی فرد                                                                                               […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

سنگشناختی الیستولیتهای موجود در توربیدایتهای شمال مکران، بین ایرانشهر و راسک، جنوب شرق ایران

رزگار خورشیدی، علی اصغر مریدی فریمانی، مصطفی قماشی                                                                                               […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 3

بررسی رخدادهای دگرگونی سنگهای شمال غرب دیواندره

احمدرضا احمدی، بهناز حسینی                                                                                                       […]