توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

شناسایی نواحی امیدبخش زمین گرمایی در منطقه ماکو با استفاده از روش گرانی سنجی

کامران مصطفایی، حمیدرضا باغزندانی                                                                                                       […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

بررسی شواهد ساختاری و مورفوتکتونیکی گسل سروستان در استان فارس

بابک سامانی                                                                                                           […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

نقش گسل قم-زفره و بیدهند در رسوبگذاری سازند قم در گستره کاشان

مریم ده بزرگی ، جهانبخش دانشیان                                                                                                   […]

توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

مدلسازی و وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی، شمالغرب دلیجان

سعید میرزائی، محمد محمدزاده مقدم، نسیم حیدریان دهکردی، محمود میرزایی                                                                                            […]