ریزش بخش شمالی دیواره دهانه آتشفشان بیدخوان در اثر فعالیت گسلهای موجود در آتشفشان

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ توسط: در: دوره 1 (1398), شماره 1

ریحانه کیهانی زاده، آسیه کیهانی زاده، مجید فیروزآبادی، محمد محجل، عباس مرادیان                                                                                                                            

دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

چکیده

پس از جایگیری و سرد شدن محصولات آتشفشانی، شکستگیها در آتشفشانها میتوانند به طور عمده توسط ناپایداریهای وزنی تحت تأثیر فرایندهای نفوذی و یا انتقال نیروهای تکتونیکی به مخروط، تشکیل شوند. در آتشفشان بیدخوان در بخش شمالی دیواره آن ریزش عظیمی از محصولات آتشفشانی به سمت شمال ایجاد شده و نمای نعل اسبی را به این آتشفشان داده است. با توجه به بررسی در دهانه آتشفشان NE-SW و N-S ساختارها در این آتشفشان، مشخص شد که این ریزش در اثر فعالیت دو گسل امتدادلغز با روندهای بیدخوان صورت گرفته است. از جمله شواهدی که در اثر این ریزش تشکیل شده اند، گسلش نرمال و معکوس در راستای شرقی غربی به ترتیب در مرکز و شمال دهانه آتشفشان بیدخوان می باشد.

 

واژه های کلیدی

آتشفشان بیدخوان، ریزش، دیواره دهانه، گسل امتدادلغز، گسل نرمال، گسل معکوس.

دانلود مقاله

image_print