شناسایی نواحی امیدبخش زمین گرمایی در منطقه ماکو با استفاده از روش گرانی سنجی

۱۴۰۰-۰۱-۰۲ توسط: در: دوره 2 (1399), شماره 4

کامران مصطفایی، حمیدرضا باغزندانی

                                                                                                                           

دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

چکیده

در این مقاله به شناسایی مناطق امید بخش زمین گرمایی منطقه ماکو پرداخته شده است. گرانیسنجی یک روش کارآمد و موثر در شناسایی و اکتشاف منابع زمینگرمایی بوده و به لحاظ میزان هزینه و زمان نسبت به سایر روش های اکتشافی مناسبتر است. از اینرو در این مطالعه از روش گرانی سنجی استفاده شده است. نتایج بررسیهای گرانی در مناطق مختلف جهان نشان میدهد، مقدار آنومالی گرانی بر روی نقشه آنومالیها در بازهای از مقادیر مثبت تا کم تغییر میکند. این موضوع ناشی از وجود تودههای آذرین و تغییرات کم گرانی و مناطق گرادیانی به دلیل هوازدگی، دگرسانی و ایجاد فضاهای خالی ناشی از حرکت سیالات داغ است که سبب ایجاد چگالی پایین سنگها می شود. منطقه مورد مطالعه در ۲۸۲ کیلومتری شمال ارومیه و جنوب شرق شهرستان ماکو واقع شده است. مساحت منطقه مطالعاتی مذکور، ۲۵۲ کیلومتر مربع و نقاط به صورت شبکه ای منظم در راستای چندین پروفیل برداشت شده اند. پس از برداشت داده ها، پردازش دادهها انجام شد. پردازش دادهها شامل انجام تصحیحات مختلف بوده و سپس فیلترهای مختلف روی دادهها اعمال شد. پس از تهیه نقشه- های مربوط به آنومالی بوگه، تیلت و روند درجه ۳ محلهای دارای پتانسیل زمین گرمایی شناسایی شده و پس از تطبیق با اطلاعات زمینشناسی محدودههای مستعد جهت ادامه مراحل اکتشافی معرفی شدند.

واژه های کلیدی

اکتشاف، نواحی امیدبخش، منابع زمین گرمایی، گرانی سنجی، ماکو، ایران.

دانلود

image_print